Stowarzyszenie Lubelska Inicjatywa

slihttps://www.facebook.com/lubelskainicjatywa

Jestem założycielem i członkiem Stowarzyszenia Lubelska Inicjatywa.

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lublina i Lubelszczyzny.

Misja

Do zadań Stowarzyszenia należą:

 1. promowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju ośrodków miejskich na Lubelszczyźnie, w szczególności funkcji metropolitarnych Lublina,
 2. promowanie i wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
 3. promowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej,
 4. promowanie i wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,
 5. wspieranie integracji środowisk organizacji pozarządowych,
 6. promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej,
 7. promowanie i wspieranie rozwoju mediów obywatelskich,
 8. promowanie i wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego, edukacji oraz oświaty i wychowania,
 9. promowanie i wspieranie kultury oraz dziedzictwa narodowego,
 10. promowanie i wspieranie rozwoju: kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku,
 11. promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 12. promowanie i wspieranie profilaktyki zdrowia,
 13. promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i innowacji,
 14. promowanie i wspieranie wzrostu zatrudnienia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 15. promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej,
 16. promowanie i wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu,
 17. promowanie i wspieranie ochrony przyrody, środowiska naturalnego i zwierząt,
 18. promowanie i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 19. promowanie i wspieranie rozwoju wolontariatu,
 20. promowanie i wspieranie rozwoju zasobów ludzkich i społeczeństwa obywatelskiego,
 21. wzajemna pomoc i integracja członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych Lublina i Lubelszczyzny,
 2. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, radami dzielnic, miastami partnerskimi, organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, organizacjami około biznesowymi, ośrodkami naukowo-badawczymi, uczelniami, organizacjami studenckimi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi,
 3. organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, targów, festynów, wystaw oraz innych spotkań o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 4. organizowanie stałych i cyklicznych konkursów tematycznych, imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 5. tworzeniu partnerstw i porozumień, w szczególności zakładających współpracę sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego,
 6. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z elementami doradztwa, w tym szkoleń na odległość (e-learning),
 7. prowadzenie działalności w zakresie monitoringu i rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych,
 8. prowadzenie działalności w zakresie badań rynku i opinii publicznej,
 9. prowadzenie działalności proekologicznej,
 10. prowadzenie działalności doradczej, konsultacyjnej i eksperckiej,
 11. prowadzenie działalności charytatywnej,
 12. organizowanie spotkań i imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia,
 13. udzielanie rekomendacji członkom Stowarzyszenia.

Opis

Stowarzyszenie Lubelska Inicjatywa

Lublin 20-530

ul. Radości 14

tel: 601-318-975

tel: 691-753-919

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Mieczysław Biszkont

NIP: 712-327-07-00
REGON: 061394550
KRS: 0000415710

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO S.A. 46 1240 2470 1111 0010 4494 9724